Opinnäytetyökilpailu 2024

EBEN Suomi ry:n opinnäytetyökilpailu 2024

Kilpailun tarkoitus

EBEN Suomi ry palkitsee keväällä 2024 parhaan yritysten eettisyyteen tai vastuullisuuteen liittyvän opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua vuosien 2022–2023 aikana suomalaisissa yliopistoissa valmistuneet pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi:

 • yritys- ja organisaatioetiikka
 • eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
 • vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen
 • kestävä kehitys yrityksissä ja organisaatioissa
 • sidosryhmäjohtaminen ja -suhteet
 • yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi

Tutkielmia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, tutkimuksellisen laadun, tulosten oivaltavuuden ja käytännön merkityksen perusteella. Tutkielmakilpailuun voi osallistua vain yhden kerran. Palkintoraadissa on edustettuna sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön työelämän näkemys.

Näin osallistut

Opinnäytetyön tekijän tai ohjaajan tulee toimittaa sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat Anna Hannulalle (Anna.Hannula[at]tuni.fi) viimeistään perjantaina 26.1.2024. Tutkielma ja seuraavat liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

 1. Opinnäytetyö
 2. Arviointilausunto 
 3. Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot sekä lyhyet perustelut hakemukselle (maks. yksi sivu), jossa on kiteytetty opinnäytetyön erityiset vahvuudet. Perustelut voi kirjoittaa opinnäytetyön tekijä tai ohjaaja.

Voittajan julkistaminen

Voittaja julkistetaan 13.–14.3.2024 järjestettävillä Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa. Palkinnon saajan edellytetään osallistuvan tilaisuuteen ja esittelemään tutkielmansa lyhyesti tutkimuspäivien yleisölle. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi kilpailun kolme parasta saavat EBEN Suomi ry:n vuoden jäsenyyden.

Toivomme runsasta osallistujajoukkoa ja 
toivotamme kilpailumenestystä kaikille 
osallistujille!

EBEN Suomi ry:n hallitus 
www.eben-net.fi

EBEN Finland Thesis Award 2024

Object of the award

EBEN Finland ry is accepting master’s thesis and diploma thesis completed between 2022 to 2023 in Finnish universities to be considered for EBEN Finland thesis award 2024. Meritorious thesis related to business ethics or CSR can be submitted to the competition. Suitable topics include, but are not limited to:

 • business and organisational ethics
 • ethical leadership and workplace well-being
 • responsible business and corporate social responsibility (CSR)
 • sustainable development in business and organisations
 • stakeholder management and relationships
 • social entrepreneurship
 • social and environmental accounting and CSR reporting

The thesis will be evaluated regarding the significance of the research problem, overall research quality, insightfulness of the findings and practical importance. A thesis can be submitted for the award only once. The award committee includes experts from academic research and practice.

How to apply

The author of the thesis should send the following documents to Anna Hannula (Anna.Hannula[at]tuni.fi). The deadline for proposals is Friday January 26, 2024. Please note that master’s thesis and proposals can be in Finnish, Swedish or English.

 1. Master’s thesis
 2. Evaluation
 3. Contact information of the author with brief justifications for the proposal (max 1 page) including the strengths of the thesis. The justification can be given by the author or the supervisor.

The announcement of the winner and prizes

The award winner will be announced in the Responsible Business Research Seminar organised March 13–14, 2024 at Tampere University. The winner is expected to attend the award ceremony and give a presentation of the thesis. The award prize is 500 euros and a one-year membership of EBEN Finland.


We are looking forward to many submissions and wish best of luck to all competitors!

EBEN Finland 
www.eben-net.fi