Eettiset kysymykset kiinnostavat ja keskusteluttavat

27.10.2020

EBEN Suomi ry:n ja Henry ry:n yhdessä järjestämästä virtuaalisesti toteutetusta dialogisesta pyöreän pöydän keskustelusta teemalla ”Etätyön johtamisen eettiset ja moraaliset haasteet” 20.10.2020 yhteenvedon koosti Ellen Lindell, EBEN Suomi ry:n hallituksen jäsen.

Peräti 24 liike- ja työelämän eettisistä kysymyksistä kiinnostunutta kokoontui Zoomissa toteutettuun avoimeen keskustelutilaisuuteen, jonka alusti PsT, dosentti, psykologi Mari Huhtala otsikolla ”Uudenlaiset työn vaatimukset eettisyyden ja johtamisen näkökulmasta.” Huhtala toi keskusteluun kokoamiaan johtopäätöksiä tutkimukseensa liittyvistä haastatteluista sekä havaintoja mm. eri tutkijoiden näkemyksistä teemaan liittyen.

Huhtala nosti keskusteluun työelämää haastavat ilmiöt yhteiskunnan kiihtymisestä ja työn intensiivistymisestä. Kiihtyvän yhteiskunnan kolme keskeistä tunnusmerkkiä ovat: kiire, jatkuvan kiireen tuntu ja sen hallitsemispyrkimykset; nopeammin enemmän, talouden jatkuvat kasvuvaateet ja digitalisaatio; tunne päämäärättömyydestä, ”koko ajan kaasu pohjassa, mutta maisema ei enää vaihdu”. (Helmut Rosa: ’The Triple A approach to tho good life: we want more of the world to be available, accessible and attainable.’)

Intensiivistymisen tunnusmerkeiksi Mari Huhtala nimesi jatkuvasti kiristyvän työtahdin, työn itsenäistymisen omaa työtä koskevien päätösten ja valintojen osalta, uravaihtoehtojen avoimuuden ja oman markkina-arvon, kelpoisuuden ylläpitämisvaateet sekä osaamisten jatkuvan päivittämisen vaatimuksen kuormittavuuden.

Eettisyyden ja johtamisen näkökulma

Jatkuvan kasvun paineissa elävä organisaatio joutuu pohtimaan esim. toimintatapojaan vastuun näkökulmasta: missä kulkee etätyötä tekevän työntekijän vastuun rajat työtavoistaan ja missä puolestaan työyhteisön sekä johdon vastuun rajat niin toimintatavoista, käytännöistä kuin päätöksenteon perusteistakin: perustuvatko päätökset asioiden kiireellisyyteen eivätkä niinkään toiminnan tarkoitukseen tai tavoitteisiin?

Merkittäväksi etätyön tekemiseen sekä johtamiseen liittyviksi näkökulmiksi Huhtala nosti luottamuksen sekä työyhteisöjen kulttuuriset ja organisatoriset elementit: työ on alun perin suunniteltu tehtäväksi työpaikoilla, jolloin seurantaa, valvontaa ja ohjausta on helpompi toteuttaa kuin hajautetuissa työpisteissä. Kamppailemme siis vanhojen, olemassa olevien ja tulevien rakenteiden välimaastossa. Byrokratian, mikromanageerauksen ja kontrollin tarpeen korvaajiksi Mari Huhtala ehdottikin luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

Alustuksensa loppuun Mari Huhtala esitti osallistujille kolme avainkysymystä etätyön myötään tuomista haasteista: Pystymmekö irrottautumaan työmme henkisistä haasteista? Keneltä saamme tukea vaikeissa työtilanteissa? Olemmeko pysähtyneet pohtimaan omia arvojamme työelämän kiihtyvässä muutoksessa ja jatkuvassa epävarmuudessa?

Otteita keskustelusta

Etätyö antaa tilaa väärinymmärryksille, tulkinnoille ja työn ”yksilöllistymiselle”: tavat tehdä työtä, käytännöt ja jopa pelisäännöt voivat olla henkilösidonnaisia, koska luonnollinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan.

Miten käy yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteelle, kun työyhteisön jäsenet ovat pelkkiä ”nimikirjainpalloja” näytöllä?

Erityisen haasteellista on uusien työntekijöiden perehdyttäminen: uuden työntekijän työtehtävä saattaa muovautua aluksi hyvin rajalliseksi, koska se ei pääse muovautumaan työarjen luontevissa tilanteissa. Mikä on uuden ihmisen rohkeus ja kyky ottaa selvää asioista? Riittääkö työhön ja työyhteisöön sitoutumiseen yksin esimiehen antama ohjeistus ja opastus, kun työyhteisön luonnolliset keskustelut, havainnot ja vuorovaikutustilanteet jäävät etätyötä tehtäessä puuttumaan?

Referaatin kirjoittajan huomiot: Uudenlainen työ tuo pohdittavaksemme haasteista, jotka eivät teemoiltaan tai sisällöltään ole uusia, mutta meidän on pystyttävä kohtaamaan ne monista eri tulokulmista ja etsittävä sekä löydettävä niihin uudenlaisia ratkaisuja.

Kiitos Mari Huhtalalle ajatuksia ja keskustelua virittäneestä alustuksesta, kiitos osallistuneille aktiivisuudesta.

Seuraava avoin, dialoginen pyöreän pöydän keskustelu järjestetään tammikuun 2021 lopulla, alustajana silloin Adecco Finland Oy:n toimitusjohtaja Sami Itani.


Ellen Lindell
EBEN Suomi ry:n hallituksen jäsen