Lisää uusia ideoita! (14.9.2016)

Lisää uusia ideoita! Organisaation eettisillä hyveillä kohti innovatiivisuutta

14.9.2016

Tekstin kirjoittaja: Elina Riivari, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Organisaatioiden eettinen ja vastuullinen toiminta – tai sen puute – näkyy arjessamme päivittäin. Esimerkiksi jutut lahjonnasta ja hyväveliverkostoista ovat olleet viime aikoina esillä eri medioissa. Samalla kun organisaatioiden toiminnalta odotetaan hyviä ja eettisiä tapoja, korostetaan julkisessa keskustelussa organisaatioiden tuottavuuden ja innovaatioiden tavoittelua sekä merkitystä. Tuottavuusloikka ja kilpailukyky on päivän sana, mutta sopivatko eettisyys ja innovatiivisuus samaan yhteyteen?

Tutkimuksen (Riivari 2016) perusteella eettisessä organisaatiossa on hyvät edellytykset innovoinnille. Työyhteisön eettiset, hyvät ja oikeat, toimintatavat edistävät erityisesti innovatiivista käyttäytymistä sekä toimintaprosessien uudistamista. Tutkimuksessa tarkastelin kahdeksasta organisaation hyveestä (sääntöjen selkeys, johdon ja esimiesten esimerkillisyys, toteutettavuus, organisaation tuki, läpinäkyvyys, keskustelevuus, toiminnan seuraukset) koostuvaa eettistä organisaatiokulttuuria ja sen yhteyttä organisaation innovatiivisuuteen. Tutkimus toteutettiin eri tutkimusmenetelmiä yhdistäen suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatioissa.

Tutkimus osoitti, että organisaation eettisistä hyveistä etenkin ylimmän johdon ja esimiesten esimerkillisyys eettisissä toimintatavoissa on yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen. Organisaation johdon ja esimiesten eettinen toiminta, eli sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, luotettavuus, rehellisyys sekä esimerkkinä toimiminen, edisti tutkittujen organisaatioiden jäsenten kykyä innovoida.

Eettisten toimintatapojen näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että organisaatiossa on riittävästi aikaa ja muita resursseja, keskustelufoorumeja, viestintä- ja palautekanavia sekä luottamusta organisaation jäsenten välillä, jotta työtehtävät on mahdollista hoitaa hyvin ja oikein. Näillä toimilla voidaan myös edistää organisaation kykyä innovoida ja luoda uutta.

Tutkimukseni perusteella voidaan esittää, että kiinnittämällä huomiota työyhteisön eettisiin toimintatapoihin voidaan edistää koko henkilöstön kykyä innovoida, mikä puolestaan voi johtaa uusiin innovaatioihin. Tutkimus kannustaa organisaatioita ja niiden johtoa pohtimaan, miten eettiset periaatteet huomioidaan ja vastuullisia toimintatapoja kehitetään omassa työyhteisössä. Tutkimustulosten valossa tähän kannattaa panostaa etenkin silloin, kun organisaation tavoitteena on kehittää uutta ja innovoida.

Katso tiedote väitöskirjasta videona: https://www.youtube.com/watch?v=g_Be-fLVhTo

Tutustu väitöskirjaan (pdf): https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49727

Riivari, E. 2016. Virtues for innovativeness: A Mixed Methods Study of Ethical Organisational Culture and Organisational Innovativeness (Innovatiivisuuden hyveet: Monimenetelmällinen tutkimus eettisestä organisaatiokulttuurista ja organisaation innovatiivisuudesta). Jyväskylä Studies in Business and Economics 168. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Väitöskirja on saatavilla JYX-portaalissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6630-0.

Tekstin kirjoittaja Elina Riivari työskentele tutkijana Jyväskylän yliopistossa Työsuojelurahaston rahoittamassa JELMO – Johtaminen ja esimiestyö luovan ammatillisen toimijuuden mahdollistajina ohjelmistokehittämisen organisaatioissa -projektissa (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/jelmo) sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa VALTE! Valmiina työelämään -hankkeessa.