Tunnista omat arvosi (3.5.2019)

Tunnista omat arvosi: Oletko työpaikan tuuliviiri vai rohkea ja vakaa suunnannäyttäjä?

3.5.2019

Blogitekstin kirjoittaja Mari Huhtala on psykologian tohtori ja työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella.

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millaisten arvojen pohjalta teet työtäsi? Saatamme tavoitella työllämme hyvin erilaisia asioita: merkityksellisyyden kokemista, muiden palvelemista, rahaa tai vaikutusvaltaa. Voimme myös tehdä yksittäisiä päätöksiä työelämän kiireisessä arjessa hyvin eri perustein. Aina ei ole helppoa valita kahden yhtä hyvän tai yhtä huonon vaihtoehdon välillä, tai ratkaista tilanteita, joihin ei ole selkeää ohjeistusta tai jotka syntyvät useiden erilaisten vaatimusten ja odotusten ristitulessa. Erityisesti nämä pohdinnat korostuvat silloin, kun kohtaamme oikeaan ja väärään, hyvään ja pahaan liittyviä eettisiä dilemmoja.

Yksi valintoja ohjaava tekijä on oma identiteettimme. Kuka minä olen, mikä on minulle tärkeää? Identiteetti rakentuu läpi aikuisuuden ihmisten sopeutuessa muuttuviin elämäntilanteisiin. Merkittävät elämäntapahtumat, kuten ylennys työpaikalla tai työpaikan menettäminen, voivat haastaa ihmisen aiemman identiteettitasapainon ja käynnistää muutosprosessin. Moraalisen identiteetin osa-alue sisältää henkilökohtaisen kokemuksen siitä, kuinka tärkeää ihmiselle on olla esimerkiksi rehellinen, oikeudenmukainen ja pitää huolta muiden hyvinvoinnista. Työelämässä moraalinen identiteetti kuvaa sekä moraalisten arvojen keskeisyyttä osana omaa minäkäsitystä, että sitä, kuinka tärkeää meille on toimia käytännössä näiden arvojen mukaisesti.

Tiedämme kuitenkin yllättävän vähän moraalisen identiteetin ilmenemisestä ja kehittymisestä aikuisiän aikana. Olenkin kollegoideni kanssa selvittänyt käynnissä olevassa tutkimushankkeessani, miten moraalinen identiteetti näyttäytyy työelämän haasteissa. Hankkeessa olen yhdistänyt laadullista, haastatteluihin ja avoimiin vastauksiin perustuvaa tutkimusta, sekä laajojen kyselylomakeaineistojen määrällistä analysointia, jotka sisältävät näkemyksiä sekä esimiehiltä että heidän alaisiltaan. Tekemieni eri havaintojen pohjalta näyttää piirtyvän ehkä yllättävänkin yhdenmukainen näkemys siitä, mikä kuvaa vahvaa moraalista identiteettiä:

Arvoihin sitoutuminen henkilökohtaisen tutkimisen ja kyseenalaistamisen kautta.

Sen sijaan, että päätökset perustuisivat ulkoapäin omaksuttuihin arvoihin ja normeihin, omakohtaisesti pohditut ja valitut arvot muodostavat vankan pohjan moraaliselle identiteetille.

Arvojen säilyttäminen joustavina.

Vaikka olisi sitoutunut itselle tärkeisiin arvoihin, on tärkeää pysyä avoimena myös uudelle tiedolle ja tilannetekijöille. Jäykkä, yksipuolinen päätöksenteko voi johtaa olennaisten näkökulmien sivuuttamiseen, turhan rajattuun ja ennalta lukittuun tapaan nähdä ja tulkita asioita. Omaa arvopohjaa ja ratkaisuja olisi hyvä kyetä arvioimaan itsekriittisesti sekä huomioida myös muut tarjolla olevat mahdollisuudet. Tällöin on todennäköisempää, että kykenemme olemaan avoimia muutokselle ja kehittymiselle.

Uskalla ottaa kantaa ja seistä arvojesi takana.

Joustavuus ei tarkoita sitä, että tilanteet ratkaistaan lykkäämällä niitä tai siirtämällä vastuu päätöksistä muille. Se ei myöskään tarkoita arvojen häilyvyyttä tilanteesta toiseen tai muiden vaatimuksiin taipumista ja omien mielipiteiden vaihtamista vastapuolen mukaisiksi. Tällaisia henkilöitä eräs tutkittava kuvasi ”tuuliviiriesimiehiksi”. Sen sijaan vahva moraalinen identiteetti tarkoittaa tinkimättömyyttä omista arvoista huolimatta mahdollisista ulkoa päin tulevista paineista toimia niiden vastaisesti. Se on kykyä säilyttää johdonmukainen linja huolimatta ristiriitaisista vaatimuksista.

Moraalisen identiteetin tiedetään olevan tärkeä tekijä eettisen toiminnan tukemisessa. Tästä syystä organisaatioiden tulisi taata mahdollisuuksia niin johtajille kuin työntekijöillekin kehittää tietoisuutta omista arvoistaan, sekä auttaa löytämään yhtymäkohtia itselle tärkeiden arvojen sekä oman työyhteisön, sen toiminnan ja tavoitteiden välillä. Näin voimme tukea niin yksilön moraalista kehitystä kuin organisaatioon sitoutumistakin.

Mari Huhtala, Anna-Maija Lämsä & Taru Feldt (2019). Applying the identity status paradigm to managers’ moral identity. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(2), DOI: 10.16993/sjwop.50. Open access: https://www.sjwop.com/articles/10.16993/sjwop.50/

Mari Huhtala on psykologian tohtori ja työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän työskentelee parhaillaan Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja tutkii hankkeessaan moraalisen identiteetin ilmenemistä työelämässä.